Varnir gegn landbroti

Landgræðslan

land.is
Heim » Landnýting » Varnir gegn landbroti

Varnir gegn landbroti

Landgræðslan hefur það hlutverk skv. lögum um varnir gegn landbroti (lög nr. 91/2002) að draga úr eða koma í veg fyrir landbrot og annað tjón á landi, landkostum eða mannvirkjum með Vörnum gegn landbroti af völdum fallvatna.

 

Aðgerðir til varnar landbroti

Aðgerðir til að hefta landbrot af völdum vatnsfalla geta verið fólgnar í bakkavörnum, gerð varnargarða, eða öðrum aðgerðum sem fela í sér lagfæringu á rennsli áa eða árfarvegum. Með bakkavörnum er átt við að grjót- og/eða malarfylling er sett við árbakkann til þess að stöðva landbrot. Bakkavarnir hafa oft á tíðum minni áhrif á rennsli áa og eru minna áberandi í umhverfinu en varnargarðar. Varnargarðar geta á hinn bóginn verið nauðsynlegir þar sem ár bera undir sig framburð og flæmast út fyrir farvegi sína.

 

Framkvæmd varnaraðgerða

Landgræðslan á náið og gott samstarf við Vegagerðina um framkvæmd varna gegn landbroti. Ef varnaraðgerðum er ætlað að verja bæði gróðurlendi og samgöngumannvirki hafa þessar stofnanir skipt með sér kostnaði, en Vegagerðin annast og hefur umsjón með varnaraðgerðum vegna vega, brúa og annarra samgöngumannvirkja á landi. Þar sem vandasamar eða umfangsmiklar fyrirhleðsluframkvæmdir eru fyrirhugaðar á vegum Landgræðslunnar, annast Vegagerðin verkfræðilegan undirbúning, útboð og eftirlit með þeim. Siglingastofnun annast gerð varnargarða gegn ágangi sjávar.ína.

Helstu verkefni

Undanfarin ár hafa verið á fjárlögum 70 – 80 milljónir króna til fyrirhleðsluverkefna á landinu. Aðkallandi verkefni eru við vatnsföll víða um land auk þess sem sinnt er viðhaldi eldri varnargarða. Ekki er unnt að sinna nema hluta þeirra beiðna sem berast árlega um aðgerðir. Við forgangsröðun verkefna er lögð áhersla á varnaraðgerðir þar sem ræktuðu landi, byggingum eða öðrum mannvirkjum stafar hætta af ágangi vatna. Árlega er unnið að fyrirhleðsluaðgerðum á 40-50 stöðum á landinu. Stærstu verkefnin eru við Markarfljót í Rangárvallasýslu, Héraðsvötn í Skagafirði, Skaftá, Jökulsá á Fjöllum og Jökulsá í Lóni.

land.is
Landgræðslan

Auglýsir eftir samstarfi við landeigendur

Varnir gegn landbroti

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2019

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2018

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2017

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2015

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2014

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2013

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2012

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2011

PDF Landgræðslan  VGL ársskýrsla 2010

PDF Landgræðslan  Aðgerðir til varnar Skjálftavatni

Sigurjón Einarsson

Framfylgir stefnu Landgræðslunnar í landgræðslu og gróður- og jarðvegsvernd. Sér um áætlanagerð, umsjón og eftirlit með landgræðsluverkefnum. Er verkefnisstjóri verkefnisins Varnir gegn landbroti. Aflar upplýsinga, vaktar ástand gróðurs og jarðvegs og fylgist með að lögum um landgræðslu sé framfylgt. Sér um skráningu landgræðsluaðgerða og mat á árangri. Veitir fræðslu og ráðgjöf og miðlar upplýsingum um verkefni héraðssetursins.