Gæðastýring í hrossarækt

Landnýting og úttektir beitarlands

Tilgangur

 • Að tryggja sjálfbæra nýtingu beitarlands.
 • Að tryggja velferð hrossa.
 • Að auka ábyrgð landeigenda, sem vörslumanna lands.
 • Þáttur í gæðastjórnun í hrossarækt.

Úttektaraðferð

Úttektin gildir eingöngu fyrir land sem nýtt er til hrossabeitar. Beitarland og landnýting skulu metin eftir ástandsskala Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (Rala) og Landgræðslu ríkisins (Lr.), sem skýrður er í ritinu Hrossahagar. Aðferð til að meta ástand lands (Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins, maí 1997). Við mat á jarðvegsrofi er einnig notað ritið Að lesa landið (Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins, 1997). Niðurstaða úttektar miðast við ástand lands, þegar úttekt fer fram.

Úttektaraðilar

Landgræðsla ríkisins annast úttektina. Sérfræðingar Landgræðslunnar í beitarmálum sjá um starfsþjálfun og samræmingu mats þeirra er vinna að úttektum lands og setja þeim nánari vinnureglur.

Flokkun lands í úttektareiningar

 1. Ræktað land.
 2. Úthagi.
 3. Geymsluhólf fyrir brúkunarhross.
 4. Afréttir.

Úttektir

 • Umsókn bónda um úttekt á beitarlandi, ásamt korti eða loftmynd af því landi er meta skal. Fram komi stærðir einstakra beitarhólfa.
 • Ekkert beitarland sem fer í ástandsflokk 5 skal nýtt til beitar.
 • Úthaga, sem fer í flokk 4, skal ekki nýta til beitar nema með miklum takmörkunum og/eða markvissum landbótaaðgerðum.
 • Úthagi, sem fer í flokk 3, er nýtanlegur til beitar með takmörkunum.
 • Geymsluhólf skulu staðsett á sléttlendi sem auðvelt er að bera á og bæta landskemmdir. Þau skulu ekki staðsett í halla eða á rofsæknu landi.
 • Afréttir sem viðkomandi nýtir til beitar skulu hæfir til hrossabeitar að mati Landgræðslu ríkisins.
 • Niðurstaða úttektar gildir fyrir úttektarárið.

Kostnaður og gjaldskrá

Landgræðslan sér um fjárreiður vegna úttektanna og leggur fram gjaldskrá, sem stjórn Félags hrossabænda samþykkir. Skal hún endurskoðuð árlega. Úttektarþegar bera kostnað af úttektunum. Að liðnum þremur fyrstu þátttökuárunum er annað hvort úttektarár án gjaldtöku, enda hafi beitarlandið staðist úttektarkröfur samfellt í fyrirfarandi þrjú ár.

Vinnureglur og skýringar

Úttektaraðferð og úttektaraðilar

 • Úttekt fer fram á tímabilinu 15. ágúst til 15. nóvember ár hvert. Jörð skal vera snjólaus þegar úttekt fer fram.
 • Niðurstaða úttektar gildir fyrir yfirstandandi ár.
 • Fara skal um allt beitarland sem úttekt tekur til og ástand þess metið. Ástandseinkunn skal gefin hverju beitarhólfi, lakast 5 og best 0. Sérstaklega þarf að gaumgæfa ástand landsins við frumúttekt og ef vafi getur leikið á um ástandsflokkun. Í matsniðurstöðum skal gera grein fyrir einstökum beitarhólfum.
 • Miðað skal við ástand lands eins og það er þegar matið fer fram.
 • Úttektarþegi á rétt á að vera viðstaddur landmatið og fá allar skýringar er það varðar.
 • Úttektaraðilar skrá hjá sér upplýsingar er varða úttektina og ástand landsins á sérstök eyðublöð. Skulu úttektarþegi og Landgræðslan, fá samhljóða eintök af niðurstöðu úttektar.
 • Landgræðslan annast úttektir og leggur til þess starfsfólk. Menntunarkröfur eru: a) BSc próf í búvísindum eða sambærileg menntun. b) Nemar, sem lokið hafa tveggja ára námi við Búvísindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri, geta unnið að úttektum með þeim starfsmönnum, er lokið hafa námi skv. lið a.
 • Sérfræðingar Landgræðslunnar í landlæsi og beitarmálum sjá um starfsþjálfun starfshópsins.
 • Frumúttekt skal ætíð unnin af tveimur aðilum úr áðurnefndum starfshóp. Sú meginregla skal gilda, komi upp álitamál við vottun að landið skal njóta vafans.

Viðmiðanir

Ástandseinkunn í beitarhólfi verður aldrei betri en einkunn fyrir rofdíla nema land sé í uppgræðslu. Aðrir þættir í ástandsmati geta lækkað einkunnina.

Land sem er að hluta til í mjög slæmu ástandi eða óbeitarhæft fyrir hross að mati úttektaraðila vegna jarðvegsrofs og/eða brattlendis getur staðist úttekt, sé landið friðað fyrir hrossabeit eða að nýting þess hamlar ekki eðlilegri gróðurframvindu og bata landsins að mati úttektaraðila enda fari þar jafnframt fram landbótaaðgerðir. Lítt grónir melar eiga ekki að draga úr möguleikum á að land standist úttektarkröfur, enda séu önnur atriði í lagi og ekki virkt jarðvegsrof í gangi á melum eða í jöðrum þeirra.

Úttektareiningar

Ræktað land. Tún, sem eru eingöngu nýtt til beitar. Ekki skal meta tún sem einnig eða eingöngu eru notuð til slægna. Beitarland stenst ekki úttektarkröfur ef:

 1. a) meira en 3 ha. fara í fl. 3.
 2. b) 1 ha. eða meira fer í fl. 4.

Úthagi. Átt er við óræktað land, áborið eða óáborið, girt eða ógirt. Beitarland stenst ekki úttektarkröfur ef:

 1. a) 20% eða meira af landinu fer í fl. 3.
 2. b) 5% eða meira af landinu fer í fl. 4.
 3. c) Brattlendi stenst ekki úttekt, fari það í flokk 3.

Sérstök álagssvæði í úthaga s.s. gjafasvæði eða umferðarsvæði þurfa ekki að hafa áhrif á ástandseinkunn beitarhólfs enda sé það mat úttektaraðila að umfang svæðis sé innan eðlilegra marka. Þau skulu þó aldrei vera meira en 5% af heildarstærð úttektareiningar.

Geymsluhólf. Hér er átt við afmörkuð hólf sem eingöngu eru notuð fyrir brúkunarhross. Þau geta verið á ræktuðu landi eða úthaga en skulu metin sem sérstök úttektareining. Þau mega ekki hljóta lakari einkunn fyrir rofdíla en 3 þó heildareinkunn sé lakari. Geymsluhólf mega ekki vera staðsett í halla, brattlendi eða rofsæknu landi.

Afréttir. Landgræðsla ríkisins heldur skrá yfir afréttir, sem teljast beitarhæfar fyrir hross að mati sérfræðinga hennar.

Úttektargögn og ferli úttektar

Þeir, sem óska að gerast þátttakendur í landnýtingarþætti gæðastýringar í hrossarækt, senda Landgræðslunni skriflega umsókn um úttekt á landi sínu fyrir 1. ágúst ár hvert. Umsókninni skal fylgja landnýtingarkort eða loftmynd af beitarlendi umsækjanda, þar sem stærðir landsins koma fram og/eða eru mælanlegar. Loftmyndir þurfa að vera í mælikvarðanum 1:4.000 – 1:8.000. Landamerki og girðingar þurfa að vera merkt inn á loftmyndir, auk annarra atriða er skipta máli vegna landnýtingar, svo sem stærðir einstakra beitarhólfa. Í umsókn þarf að koma fram fjöldi og aldursskipting hrossastofnsins. Myndgögn þarf að leggja fram við upphafsúttekt en viðbótargögn, þar með talin myndgögn, þarf að leggja fram verði breytingar á úttektaraðstæðum. Gangi hross úttektarþega óhindruð í land annarra en úttektarþega, hvort sem um er að ræða formlega leigu eða ekki, skal það land einnig metið. Sömu kröfur um myndgögn eru gerðar vegna þess lands. Landgræðslan getur krafist staðfestingar á því að úttektarþegi hafi beitarleyfi í landið.

Ef land úttektarþega stenst ekki settar úttektarkröfur, skal úttektarþega, innan tveggja mánaða frá úttektardegi, send skrifleg greinargerð um þær úrbætur, sem nauðsynlegar eru til að land viðkomandi standist úttektarkröfur. Ekkert yfirmat er á úttektum og niðurstöðum þeirra því ekki hægt að áfrýja.

Hrossaræktandi, sem ekki hefur yfir landi að ráða en er með hross sín í hagagöngu í landi annarra, getur sótt um úttekt á því landi, enda liggi fyrir sömu gögn og krafist er við aðrar úttektir lands. Að auki þarf að liggja fyrir skriflegt leyfi umráðamanns landsins fyrir úttekt á landinu.

 

 1. janúar 2015.

Viltu senda okkur ábendingu eða athugasemd?