Fjármál og rekstur

 

Landgræðsla ríkisins
14-231
Yfirlit um afkomu ársins 2017**
       
    Reikningur Reikningur
2017 2016
Tekjur      
Sala á vöru og þjónustu 3 49.011.092 46.025.327
Ýmsar rekstrartekjur 4 151.807.003 129.827.853
Tekjur af eignasölu 5 7.230.876 2.087.775
Framlag ríkissjóðs til rekstrar 6 802.641.227 739.600.000
Framlag til afskrifta  7 24.209.778 0 *
Tekjur samtals   1.034.899.976 917.540.955
       
Gjöld      
Starfsmannakostnaður 8 503.828.558 426.894.157 *
Framlög og tilfærslur 9 141.427.821 150.494.090
Annar rekstrarkostnaður 10 268.155.019 254.863.273
Tap af eignasölu 11 2.231.477 0 *
Afskriftir og niðurfærslur eigna 12 22.499.280 30.370.550 *
Gjöld samtals   938.142.155 862.622.070
       
Rekstrarhagnaður (-tap)   96.757.821 54.918.885
       
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)      
Fjármunatekjur 13 134.456 786.138
Hagnaður (tap) eignahluta 14 0 0 *
Fjármagnsgjöld 15 738 6.269
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals   133.718 779.869
       
Rekstrarniðurstaða ársins   96.891.539 55.698.754
       
* Ný framsetning árið 2017 vegna nýrra laga um opinber fjármál (LOF)
**Rekstraryfirlit birt með fyrirvara um endurskoðun – efnahagsreikningur ekki tilbúin
Skip to content