Rekstur Landgræðslunnar var í jafnvægi árið 2015 og var rekstrarniðurstaðan jákvæð sem svarar 8,9 m.kr. Heildarvelta stofnunarinnar var 859,2 m.kr. Framlag ríkisins nam 612,4 m.kr. en sértekjur voru 246,8 m.kr. Rekstrargjöld námu 850,3 m.kr.

 Stærsti kostnaðarliður stofnunarinnar eru laun, eða um 45% af heildargjöldum. Aðrir stórir kostnaðarliðir eru styrkgreiðslur til bænda í verkefnunum Bændur græða landið og Landbótasjóði og styrkir og framkvæmdir vegna verkefna er tengjast vörnum gegn landbroti fallvatna. Jafnframt eru kaup á áburði og aðkeypt þjónusta veigamiklir liðir í rekstri stofnunarinnar ásamt rekstri fasteigna og tækja.

 Hlutfallsleg skipting útgjalda á myndinni hér fyrir neðan.

 

 

 

Rekstrarreikningur – Landgræðsla ríkisins 14-231

Reikningur Reikningur
2015 2014

Tekjur

Sértekjur 242.853.019 165.421.362
Aðrar rekstrartekjur 3.967.242 3.021.523
Tekjur samtals 246.820.261 168.442.885

Gjöld

Almennur rekstur
Laun 384.453.138 368.382.202
Bændur græða landið, framlög 62.989.698 58.685.000
Landbótasjóður, framlög 35.825.000 30.129.000
Áburðarkaup, tilbúin áburður 42.105.705 41.126.336
Húsnæði, rekstur, viðhald, leiga 40.541.548 36.191.874
Aðkeypt þjónusta 53.625.993 28.290.696
Rekstur bifreiða og véla 23.783.319 28.781.230
Annar rekstrarkostnaður 149.796.462 91.067.782
Samtals almennur rekstur 793.120.863 682.654.120
     
Varnir gegn landbroti (fyrirhleðslur) 31.958.518 54.584.682
Stofnkostnaður, fasteignir og tæki 25.176.622 26.385.125
Rekstrargjöld samtals 850.256.003 763.623.927
     
Gjöld umfram tekjur 603.435.742 -595.181.042
Framlag úr ríkissjóði 612.400.000 596.500.000
Hagnaður/-tap ársins 8.964.258 1.318.958

  

Efnahagsreikningur – Landgræðsla ríkisins 14-231

Reikningur Reikningur
31.12.2015 31.12.2014

Eignir

Vörubirgðir 35.187.412 46.741.478
Inneign hjá ríkissjóði 4.687.148 25.937.321
Skammtímakröfur 49.963.297 10.638.005
Handbært fé 12.631.506 14.209.569
Eignir samtals 102.469.363 97.526.373

Skuldir og eigið fé

Eigið fé
Höfuðstóll
Staða í ársbyrjun 15.162.939 13.843.981
Hagnaður/tap ársins 8.964.258 1.318.958
Höfuðstóll í árslok 24.127.197 15.162.939
Annað eigið fé    
Framlag til eignamyndunar 59.641.549 59.641.549
Eigið fé í árslok 83.768.746 74.804.488
     
Skuldir
Skuld við ríkissjóð 0 0
Skammtímaskuldir 18.700.617 22.721.885
Skuldir samtals 18.700.617 22.721.885
Skuldir og eigið fé samtals 102.469.363 97.526.373

 

Skip to content