Category

Fréttir

Landgræðslan óskar eftir að ráða verkefnisstjóra og héraðsfulltrúa

By | Fréttir | No Comments

4.4.2017 / Landgræðsla ríkisins óskar eftir að ráða verkefnisstjóra með starfsstöð í Gunnarsholti til að stýra nýju umfangsmiklu verkefni um mat og vöktun á gróðurauðlindum landsins. Einnig leitar Landgræðslan eftir héraðsfulltrúa en aðalstarfssvæði hans verður á Suðurlandi.

Verkefnisstjóri – mat á gróðurauðlindum

Landgræðsla ríkisins óskar eftir verkefnisstjóra með starfsstöð í Gunnarsholti til að stýra nýju umfangsmiklu verkefni um mat og vöktun á gróðurauðlindum landsins. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins. Nánari upplýsingar um verkefnið má finna í samkomulagi Atvinnuvega- og nýsköpunarráðaneytisins, Landgræðslu ríkisins, Bændasamtaka Íslands og Landssamtaka sauðfjárbænda, sjá nánar á vef Landgræðslunnar .

Í starfinu felst þróunarvinna, verkstjórn, skipulag, framkvæmd og samskipti við vísindamenn og hagsmunaaðila. Verkefnisstjóri mun, ásamt teymi innan Landgræðslunnar, bera ábyrgð á framgangi verkefnisins. Verkefnið er unnið í nánu samstarfi við faghóp sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað.

Menntun og hæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, færni í teymisvinnu, aðlögunarhæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Meistaragráða á sviði umhverfismála og/eða náttúruvísinda.
• Þekking á landupplýsingakerfum er kostur.
• Reynsla af vinnu við mælingar á gróðri er kostur.
• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af mati á landgæðum og þekki til beitarmála.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku.

Um er að ræða 100% stöðu sem hentar bæði konum og körlum.
Laun eru skv. kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurbjörg B. Ólafsdóttir starfsmannastjóri (sigurbjorg@land.is) og Árni Bragason landgræðslustjóri (arni.bragason@land.is) í síma 488 3000.

Sjá auglýsinguna í heild á Starfatorgi en þar er jafnframt hægt að fylla út umsóknareyðublað. Ferilskrá og afrit af prófskírteini skal fylgja. Einnig má senda umsókn til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2017.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Héraðsfulltrúi á Suðurlandi

Landgræðsla ríkisins óskar eftir að ráða héraðsfulltrúa með aðalstarfssvæði á Suðurlandi með starfsstöð í Gunnarsholti. Héraðsfulltrúi þarf að hafa sveigjanleika og vera tilbúinn til að taka þátt í þróun starfsins og breytingum sem kunna að verða á starfinu og vinnustaðnum.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Öflun upplýsinga, ráðgjöf og eftirlit með verkefnum í Bændur græða landið, Landbótasjóði og öðrum landgræðsluverkefnum.
• Áætlanagerð og umsjón landgræðsluverkefna á starfssvæðinu.
• Vöktun á ástandi gróðurs og jarðvegs og fylgjast með að lögum um landgræðslu sé framfylgt.
• Aðstoð við gerð beitar- og uppgræðsluáætlana fyrir einstakar bújarðir og stærri svæði.
• Skráning landgræðsluaðgerða og eftirlit með árangri þeirra.
• Fræðsla og ráðgjöf til sveitarstjórna, landnotenda, skóla og almennings.
• Önnur verkefni.

Menntun og hæfni
• Krafist er BSc-prófs í náttúruvísindum, t.d. landnýtingu, búvísindum eða umhverfisfræðum.
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Almenn þekking eða reynsla af landbúnaði.
• Góð kunnátta í notkun tölvu og upplýsingatækni og góð íslensku- og enskukunnátta, skilyrði.
• Þekking og reynsla af landgræðslustarfi, kostur.
• Þekking og reynsla af notkun landupplýsingakerfa, kostur.

Um er að ræða 100% stöðu, starfinu geta fylgt talsverð ferðalög, megin starfssvæðið er Suðurland. Starfið hentar bæði konum og körlum. Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf 1. júní 2017.
Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2017.

Sjá auglýsinguna í heild á Starfatorgi en þar er jafnframt hægt að fylla út umsóknareyðublað.

Nýr hópur í Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna

By | Fréttir | No Comments

28.3.2017 / Um miðjan mars hóf nýr hópur nám í árlegu 6-mánaða námi í landgræðslu og sjálfbærri landnýtingu við Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Að Landgræðsluskólanum standa Landbúnaðarháskóli Íslands, Landgræðsla ríkisins, utanríkisráðuneytið og Háskóli Sameinuðu þjóðanna.

Hópurinn í ár er sá stærsti frá upphafi og aldrei hafa nemendur komið frá jafn mörgum löndum en alls eru þetta 14 manns frá átta löndum. Að þessu sinni koma nemarnir frá Eþíópíu, Ghana, Lesótó, Malaví, Mongólíu, Níger, Úganda og Úsbekistan. Mestur hluti kennslunnar fer fram í húsakynnum Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti en nemarnir dvelja einnig drjúgan hluta sumarsins í höfuðstöðvum Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti á Rangárvöllum.

Nemar Landgræðsluskólans koma frá  þróunarlöndum sem standa frammi fyrir landeyðingu og eyðimerkurmyndun. Þau eru öll starfsmenn samstarfsstofnana Landgræðsluskólans í heimalöndum sínum þar sem þau vinna að landgræðslu, umhverfisstjórnun og/eða sjálfbærri landnýtingu. Samstarfsstofnanir Landgræðsluskólans eru einkum ráðuneyti, umhverfisstofnanir og héraðsstjórnir, en einnig háskólar og aðrar rannsóknarstofnanir. Náminu líkur með kynningu á rannsóknarverkefnum sem nemarnir vinna að á meðan þeir dvelja hér á landi. Sex mánaða námið er fjármagnað af utanríkisráðuneytinu og er hluti af þróunarsamvinnu Íslands sem er ein grunnstoðin í utanríkisstefnu Íslands.

Auglýst eftir umsóknum um styrki til endurheimtar votlendis

By | Fréttir | No Comments

23.3.2017 / Landgræðsla ríkisins fer með umsjón framkvæmdar endurheimtar votlendis í samræmi við sóknaráætlun Íslands í loftlagsmálum. Markmið er að styðja við og hvetja til endurheimtar landrænna votlendisvistkerfa. Hlutverk Landgræðslunnar er að veita leiðbeiningar, ráðgjöf og styrki til framkvæmda með það megin markmið að koma vatnsbúskap svæðis sem næst fyrra horfi.

Landgræðslan auglýsir nú eftir umsóknum um styrki til endurheimtar votlendis. Við ákvörðum um styrkveitingu er einkum lögð áhersla á að framkvæmdir stuðli að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, lífríki svæðis eflis og að verkefnið hafi jákvæð samfélagsleg áhrif. Umsóknarfrestur er til 30. apríl.

Veittur er styrkur fyrir kostnaði við vinnu, tækjavinnu og efniskaup vegna verkefnisins samkvæmt mati Landgræðslu ríkisins. Þeir sem geta sótt um styrk eru m.a. sveitarfélög, landeigendur, félagasamtök og aðrar stofnanir.

Verkefni sem hljóta styrk verða í forsjá og á ábyrgð styrkþega og þeir teljast framkvæmdaaðilar. Landgræðslan veitir ráðgjöf og fjármagn til framkvæmda, gerir úttekt á aðstæðum fyrir endurheimt og hefur jafnframt eftirlit með framvindu verkefna og metur árangur þeirra.

Á sumum svæðum hefur dregið úr nýtingu lands sem hefur verið framræst. Þessum svæðum er kjörið að koma aftur í sitt náttúrulega horf. Með endurheimt votlendis er leitast við að koma vatnsbúskap svæðis sem næst því sem áður var. Í kjölfarið má svo gera ráð fyrir að lífríki færist til fyrra horfs og að jöfnuður gróðurhúsalofttegunda verði jákvæður. Endurheimt votlendis getur aukið útivistargildi svæða, t.d. aukið möguleika til fuglaskoðunar og bætt skilyrði til veiða. Mjög misjafnt er þó hversu vel svæði henta til endurheimtar. Í sumum tilvikum er torsótt að koma vatnsbúskap í fyrra horf.

Smella hér til að sjá síðu um endurheimt votlendis. Á síðunni er líka hægt að nálgast umsóknareyðublað.
Smella hér til að sjá úthlutunarreglur

Áætlun um mat á gróðurauðlindum

By | Fréttir | No Comments

14.3.2017 / Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, hafa gert með sér samkomulag til 10 ára um um mat á gróðurauðlindum. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins. Skrifað var undir samninginn í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í dag.

Góð þekking á auðlindinni þarf að vera til staðar
Til að tryggja sjálfbæra nýtingu gróðurauðlinda landsins er nauðsynlegt að koma á heildstæðu ferli um vöktun gróðurs og jarðvegs á Íslandi.  Áþekkt fyrirkomulag hefur verið gert við sjávarauðlindir með góðum árangri.

Frá undirrituninni í dag. F.v. Formaður faghópsins er Oddný Steina Valsdóttir; varaformaður Landssamtaka sauðfjárbænda, Árni Bragason, landgræðslustjóri, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.

Hér er búið að skrifa undir samninginn. F.v.Oddný Steina Valsdóttir, varaformaður Landssamtaka sauðfjárbænda, Árni Bragason, landgræðslustjóri, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.

Núverandi búvörusamningur gerir ráð fyrir að ráðist sé í verkefni sem innifelur slíkt símat á ástandi gróðurauðlindarinnar. Landbúnaður byggir á nýtingu lands til beitar og akuryrkju og slíkar upplýsingar eru því þeirri atvinnugrein afar mikilvægar. Jafnframt þurfa stjórnvöld á reglulegum upplýsingum að halda  um t.d. kolefnisforða í jarðvegi og gróðri vegna alþjóðlegra skuldbindinga, sem og áhrif annarrar nýtilkominnar landnýtingar á jarðveg og gróður, samanber gríðarlega aukningu erlendra ferðamanna á undanförnum árum.

Umsjón verkefnisins í höndum Landgræðslunnar
Landgræðslunni er falin umsjón verkefnisins, en samkvæmt lögum um stofnunina ber henni að: „hafa gát á meðferð á gróðri landsins og vinna gegn því, að hann eyðist fyrir ofnotkun eða aðra óskynsamlega meðferð“. Landgræðsla ríkisins hefur nú þegar nauðsynlega innviði til þess að hafa umsjón með slíkri vöktun. Stofnunin rekur héraðssetur í öllum landshlutum, hefur hæft starfsfólk sem sinnir eftirliti með ástandi gróðurs og jarðvegs og rekur vöktunarkerfi þar sem fylgst er með kolefnisbúskap og gróðurauðlindum á landgræðslusvæðum.

Landgræðslan mun ráða verkefnisstjóra sem mun vinna í nánu samstarfi við sérfræðinga stofnunarinnar og faghóp verkefnisins.

Formaður faghópsins er Oddný Steina Valsdóttir, varaformaður Landssamtaka sauðfjárbænda. Aðrir í hópnum eru: Borgar Páll Bragason, fagstjóri í nytjaplöntum RML, Jóhannes Sveinbjörnsson, dósent LbhÍ, Ingibjörg Svala Jónsdóttir, prófessor HÍ og Borgþór Magnússon, plöntuvistfræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands.

Alls verður varið 35,5 milljónum króna til verksins á yfirstandandi ári.

Til frekari glöggvunar á samkomulaginu eru hér birt tvö viðhengi:
Viðhengi I
Viðhengi II 

Tvær nýjar skýrslur

By | Fréttir | No Comments

13.3.2017 / Nýlega kom út ársskýrsla fyrir Verkefnið Bændur græða landið. BGL er samstarfsverkefni Lr og bænda um stöðvun rofs og uppgræðslu lands og áburði og fræi. Lr styrkir bændur um 85% af verði þess áburðar sem dreift er auk þess að útvega fræ þar sem þess þarf. Árið 2016 voru 556 skráðir þátttakendur og af þeim sátu 498 virkir. Þeir báru á 960 tonn af áburði og um sáðu um 7 tonnum af fræi. Sjá skýrsluna hér

Árið 2000 tók Landgræðsla ríkisins að sér að annast landnýtingarþátt gæðastýringar í hrossarækt. Verkefnið snýst um að þeir hrossabændur sem þess óska, fái staðfest með formlegum hætti að landnýting þeirra sé með sjálfbærum hætti, enda standist meðferð þeirra á beitarlandi sett viðmið. Settar voru ákveðnar vinnureglur og viðmið, sem notuð eru við úttektir á beitarlandi. Árið 2016 stóðust 40 hrossabú úttektarkröfur landnýtingarþáttarins. Sjá ársskýrslu verkefnisins hér

 

 

Drög að frumvarpi um landgræðslu til umsagnar

By | Fréttir | No Comments

7.3.2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga um landgræðslu. Um er að ræða heildarendurskoðun á lögunum en lög um landgræðslu eru frá árinu 1965.

Frumvarpið felur m.a. í sér að lög um varnir gegn landbroti eru felld inn í heildarlög um landgræðslu. Meginbreytingar á lögunum snúa að gerð landgræðsluáætlunar, kerfisbundnu mati á ástandi og nýtingu lands og ákvæði um sjálfbæra landnýtingu.

Frestur til að skila umsögnum um frumvarpsdrögin er til 19. mars nk. og má senda þær á netfangið postur@uar.is eða í bréfpósti, á umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík.

Drög að frumvarpi til laga um landgræðslu (pdf-skjal)

Landgræðslustjóri í viðtali við RÚV: Mörg hundruð þúsund hektarar lands sem hreinlega hrópa á aðgerðir

By | Fréttir | No Comments

22.02.17 / Árni Bragason, landgræðslustjóri segir stór svæði hrópa á aðgerðir. Það sé vel hægt að gera fjórfalt betur en nú er gert og ýmis vannýtt tækifæri, til dæmis í allri seyrunni sem skolað er út í sjó. Þá bendi nýlegar rannsóknir til þess að uppgræðsla skili meiri ávinningi en gengið hefur verið út frá. Uppgræðslan er þó eilíf barátta, á einum stað er landið grætt og annars staðar fýkur það með tilheyrandi kolefnislosun. Þetta kemur fram í frétt í RÚV í gær.

Heilmikil geta
Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um loftslagsmál á Íslandi kemur fram að með því að fjórfalda aðgerðahraða í skógrækt og landgræðslu og ráðast í endurheimt votlendis megi minnka heildarlosun gróðurhúsalofttegunda hér á landi verulega.

arni_bragason_landgrstj_jan_2017_vefur_„Það vantar heilmikið upp á að við gerum eins og menn hafa lagt á ráðin um, fjármagnið hefur ráðið því en getan hjá Landgræðslunni og Skógræktinni er heilmikil,“ Segir Árni Bragason, landgræðslustjóri í viðtalinu við RÚV. Hann telur að það sé vel hægt að fjórfalda aðgerðahraða. „En það auðvitað krefst þess að menn skipuleggi sig og það komi fleiri að en þessar stofnanir. Ef við horfum til þess sem Landgræðslan er að gera þá eru mörg hundruð þúsund hektarar lands sem hreinlega hrópa á aðgerðir. Í flokki þar sem aðgerða er þörf eru tæplega 800.000 hektarar. Þetta er land sem hægt væri að fara í á næstu árum, við höfum kortlagt þessi svæði, vitum hvað þarf að gera.“

Hvar viljum við rækta korn?
Sum svæðanna sem hægt væri að græða eru í eigu ríkisins og þarf ekki að semja um.  „Við erum með tilbúið land til að taka við meiri aðgerðum, það er auðvitað fjármagnið sem hefur takmarkað.“ Í öðrum tilvikum þyrfti að ganga frá samningum varðandi eignarhald. Þá segir Árni mikilvægt að fram fari umræða um hvað skuli gera við landið áður en ráðist er í aðgerðir. Þetta sé skipulagsmál og íbúar sveitarfélaga þurfi að koma að stefnumótuninni.

„Í aðalskipulögum sveitarfélaga eru skilgreind landgræðslusvæði eða landbúnaðarsvæði og þau þarf kannski að skoða, hvað ætlum við okkur með þetta. Við verðum að átta okkur á því að við viljum rækta mat, við viljum rækta korn með hækkandi hitastigi, það er hægt að rækta meira á Íslandi vegna hækkandi hita. Við þurfum að meta hvar er hentugt land til akuryrkju og hvað verður framtíðarland til akuryrkju á Íslandi, það er ekkert alls staðar sem við viljum sjá skóg. Þetta eru skipulagsmál sem við þurfum að skoða.“

Tækifæri í seyru og samvinnu
En hvaða aðgerð telur hann best til þess fallna að binda gróðurhúsalofttegundir? Árni segist horfa til samstarfsverkefna Skógræktar og Landgræðslu, þess að taka landgræðslusvæði og rækta á þeim birkiskóg. Hekluskógar eru gott dæmi um slíkt samstarf. Stofnanirnar hafa hug á frekara samstarfi af þessum toga og hafa sent ráðuneytinu minnisblað. „Við óskum eftir því að það verði sett veruleg vinna í að gera slíkar áætlanir.“

Árni bendir líka á vannýtt tækifæri. Sóun á áburði er honum ofarlega í huga, miklu magni af seyru er sóað á ári hverju. Henni er dælt út í sjó eða hún urðuð. „Það fer svipað af áburðarefnum í gegnum holræsakerfi Reykjavíkur út í Faxaflóa eins og allur sá áburður sem við erum að flytja til landsins á hverju ári.“ Síðastliðin ár hafa fimm sveitarfélög tekið þátt í þróunarverkefni sem lýtur að því að nýta seyruna til að græða upp land og Árni vonar að fleiri bætist í hópinn.

Myndi kosta ríkið um milljarð árlega
Árni telur að alls myndi það kosta ríkið um milljarð á ári að fjórfalda aðgerðahraða í landgræðslu og skógrækt. Í skýrslu Hagfræðistofnunar er áætlað að það kosti um 2500 krónur að binda tonn af koltvísýringi með skógrækt og 2700 krónur að binda tonn af koltvísýringi með því að græða upp land. Árni segir að draga megi úr kostnaði með því að taka fyrir stór svæði í einu. Landgræðslan er í samstarfi við 550 bændur um allt land og þeir hafa komið með mótframlag. „Ef við settum meira fjármagn inn í gegnum þau sambönd eða samstarf þá gætum við líka náð árangri.“

En það er ekki nóg að framkvæma, það þarf líka að sýna fram á árangur. Í Speglinum í síðustu viku greindi verkefnisstjóri votlendisverkefnis Landgræðslunnar frá því að ríkið hefði einungis varið fjármagni til framkvæmda ekki til rannsókna á áhrifum þeirra, eins og til hafi staðið. Nú er starfsfólk Landgræðslunnar að vinna grunnrannsókn á loftslagsáhrifum landgræðslu og er niðurstaðna að vænta síðar á þessu ári. Þetta er flókin rannsóknarvinna. Sexhundruð ólíkir uppgræðslureitir hafa verið rannsakaðir. Árni segir stofnunina ekki hafa fengið sérstakt fjármagn til rannsóknanna. „Við höfum hreinlega forgangsraðað til þess að fá þetta því við teljum þetta algera forsendu fyrir því að við getum verið trúverðug í þeim aðgerðum sem við erum að stunda.“
Hann segir að það krefjist áframhaldandi rannsókna og vöktunar, eigi þessar aðgerðir að verða hluti af loftslagsbókhaldi Íslands.

„Við vitum nógu mikið til þess að við þorum að fullyrða að þær tölur sem við erum að birta, þær eru svona frekar varfærnar. Við erum að vona að það sé heldur meira sem binst en þær tölur sem við höfum verið að nota. Við höfum viljað fara varlega í þessu því við viljum geta staðið við það sem við segjum og viljum standast þá skoðun sem mun verða.“

Skógur geti komið í stað olíu
Enn er óljóst hversu mikið við getum reitt okkur á endurheimt votlendis, landgræðslu og skógrækt þegar kemur að því að standa við skuldbindingar okkar gagnvart Parísarsamkomulaginu. Líklega verður sett á það eitthvert þak. Árni telur að þessar aðgerðir séu vel þess virði jafnvel þó þær myndu ekkert telja í bókhaldinu. „Ef við horfum bara til þess að það að bæta land, þá erum við að skapa verðmæti til framtíðar því góður jarðvegur er forsenda þess að við getum ræktað og haft góð akurlendi. Skógur er verðmæti sem við erum að byggja upp því allt sem hægt er að vinna úr olíu er hægt að vinna úr skógi. Það er fjöldi landa að vinna að slíkum málum. Spennandi verkefni í Svíþjóð og Finnlandi. Í Svíþjóð eru þúsund manns að vinna í þróunarvinnu á því að sjá hvaða leiðir hægt er að fara með timbur yfir í alls konar efnavörur, fiskifóður og ýmislegt fleira.“

Heildarávinningurinn óljós
Árni hefur ágæta mynd af ávinningnum en heildarávinningurinn af landgræðsluaðgerðum er óljós. Þegar land blæs upp losnar kolefni en það er ekki haldið utan um það hversu mikið losnar, einungis hversu mikið er grætt upp. Landgræðsla er barátta, það getur tekið hundruð ára að byggja upp frjósaman jarðveg. Það sama er uppi á teningnum þegar kemur að endurheimt votlendis. Ekki liggur fyrir hversu mikið er framræst hér á landi en tölur Rannsóknarmiðstöðvar Landbúnaðarins benda til þess að mun meira sé framræst en endurheimt. Það er þó ákveðinn munur á framræslu og uppblæstri. Skurðir eru mannanna verk en uppblástur lands telst náttúrulegt ferli þrátt fyrir að menn geti vissulega stuðlað að honum.

Veruleg tækifæri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

By | Fréttir | No Comments

13.2.2017 / Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (HHÍ) hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðuneytinu greiningarskýrslu um möguleika Íslands til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis úr andrúmslofti. HHÍ kynnti helstu niðurstöður hennar á fundi í dag. Þetta kemur fram á vef umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

Ráðuneytið bað HHÍ að gera slíka skýrslu til að byggja undir stefnumótum í loftslagsmálum. Samskonar skýrsla var gerð árið 2009, sem var lögð til grundvallar aðgerðaáætlun til draga úr losun og samþykkt var í ríkisstjórn 2010. Sú áætlun miðaði að því að Ísland gæti staðið við skuldbindingar til 2020 skv. ákvæðum Kýótó-bókunarinnar.

Í skýrslu HHÍ kemur fram að spáð er aukningu í losun um 53-99% til 2030 miðað við 1990. Ef kolefnisbinding með skógrækt og landgræðslu er tekin með er aukningin heldur minni, eða 33-79%. Aukning losunar er mest í stóriðju. Skýrsla HHÍ segir líka að margvíslegir möguleikar séu til að draga úr losun. Greindar voru 30 mótvægisaðgerðir með tilliti til kostnaðar og áb

Í skýrslunni segir að aukning losunar sé mest í stóriðju.

Í skýrslunni segir að aukning losunar sé mest í stóriðju.

ata. Sumir kostir eru dýrir, aðrir kosta tiltölulega lítið og sumir skila jafnvel fjárhagslegum nettóábata. Skýrslan greinir tæknilega möguleika á að draga úr losun og auka kolefnisbindingu, en tekur fram margt hafi áhrif á hvort samdráttur í losun verði í raun, s.s. stjórnvaldsákvarðanir, olíuverð og fleiri þættir. Að óbreyttu stefni í að Ísland standi ekki við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamningnum til 2030, en slíkt sé hins vega mögulegt ef gripið verði til frekari mótvægisaðgerða.

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að gerð verði aðgerðaáætlun í loftslagsmálum í samræmi við Parísarsamkomulagið og að áætlunin feli meðal annars í sér græna hvata, skógrækt, landgræðslu og orkuskipti í samgöngum. Björt Ólafsdóttir umhverfis- og auðlindaráðherra stefnir að því að kynna skýrslu sína um loftslagsmál fyrir Alþingi í febrúarmánuði. Skýrslan mun m.a. taka mið af niðurstöðum HHÍ, sem kynntar voru í dag.

Sjá skýrsluna hér.

 

Vísindasamfélagið sameinast um stofnun Auðnu

By | Fréttir | No Comments

6.2.2017 / Allir háskólar landsins ásamt opinberum rannsóknastofnunum og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, stóðu þann 27. janúar að stofnun „Auðnu“ – undirbúningsfélags um stofnun sameiginlegrar tækniyfirfærsluskrifstofu– eða tækniveitu – fyrir Ísland. Stefnt er að stofnun tækniveitunnar í byrjun árs 2018. Erlendar og innlendar úttektir á nýsköpunarumhverfinu hérlendis hafa bent á skort á tækniyfirfærslu (technology transfer) úr háskólum og rannsóknastofnunum sem veikan hlekk í nýsköpunarkeðjunni. Tækniveitunni er ætlað að vera brú á milli rannsókna og nýsköpunar sem  kemur verðmætum ávöxtum vísinda og þekkingar áleiðis til samfélagsins. Tækniveitan mun leggja faglegt mat á uppfinningar vísindamanna, sinna hugverkavernd og hugverkastjórnun og fylgja verkefnum  eftir í hendur fjárfesta, frumkvöðla og atvinnulífsins innanlands sem erlendis. Sameiginleg tækniveita fyrir Ísland getur gegnt mikilvægu hlutverki í að virkja betur vísindin, styrkja nýsköpun, efla atvinnulíf og þar með samkeppnishæfni þjóðarinnar.

Á meðfylgjandi mynd frá stofnfundi Auðnu má sjá fulltrúa margra þeirra stofnana sem koma að undirbúningsfélaginu; Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, Landspítala háskólasjúkrahúss, Háskólans á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskólans á Bifröst Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Matís, Hafrannsóknastofnunar, Landgræðslu ríkisins, Vísindagarða HÍ og atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytisins. Á myndina vantar fulltrúa Listaháskóla Íslands og Háskólans á Hólum.  Framkvæmdastjóri Auðnu er Einar Mäntylä.

Lífrænn úrgangur til landgræðslu – Tækifæri

By | Fréttir | No Comments

1.2.2017 / Nýlega kom út skýrslan Lífrænn úrgangur til landgræðslu – Tækifæri. Lífrænn úrgangur hefur verið notaður til uppgræðslu víða um land þar sem það hefur þótt henta m.t.t. kostnaðar og umhverfislegra þátta. En almennt má segja að lífrænn úrgangur hafi ekki verið notaður á markvissan hátt nema af bændum sem nota húsdýraáburð á tún og önnur ræktarlönd.
Lífrænn úrgangur er ekki besti áburður sem völ er á hvað varðar styrk næringarefna eða kostnaðar við nýtingu, en er mikilvægur efniviður sem ætti að nýta miklu meira til uppgræðslu og landbóta en gert er. Í skýrslunni er lögð áhersla á þau tækifæri sem felast í nýtingu lífræns úrgangs bæði sem efnivið til landgræðslu en einnig sem umhverfisvæna aðgerð til að minnka mengun og sóun verðmæta.  Í nefndinni voru Anne Bau (formaður), Garðar Þorfinnsson, Magnús H. Jóhannsson og Sigþrúður Jónsdóttir.

Smella hér til að sjá skýrsluna.